Regulamin sklepu

Postanowienia
Administratorem danych osobowych jest PW ALTAR Janina Haberko z siedzibą w Paniówkach ul. Gliwicka 88
1. Składając zamówienie w Drukarni, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.
3. Zlecający odpowiada za podanie prawdziwych danych osobowych.
4. Drukarnia zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Materiały do druku
5. Zamówienia standardowo składane w formie: e-mail, pisemnej muszą być potwierdzone każdorazowo telefonicznie przez Zamawiającego.
5.1 Drukarnia realizuje zlecenie w oparciu o pliki dostarczone przez Klienta. W związku z powyższym, Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne (np.błędy merytoryczne i ortograficzne) plików dostarczonych do druku .Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, w przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę plików lub materiałów zawierających treści sprzeczne z przepisami prawa, w szczególności o treści obraźliwej.
5.2. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane : PDF, JPF, TIFF.
Jeżeli do plików w formacie .dwg nie jest dołączony opis wydruku, będą one drukowane według tego jak są przygotowane, a reklamacje nie będą uwzględnione.
To samo dotyczy pozostałych plików w formatach edytowalnych takich jak .cdr, .docx.
Drukarnia jest w stanie drukować z tych rozszerzeń, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wydruku wynikające z nieodpowiedniej formy zapisu pliku, a klient zostanie obciążony kosztem wykonania zlecenia.
5.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie zlecenia do realizacji.
5.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
5.5 Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są do 30 dni.
Reklamacje
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
6.1 Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa po 5 dniach roboczych od momentu odbioru zlecenia przez Klienta.
6.2 Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
6.3 Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
6.4 Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje dotyczące niezgodności kolorystyki w stosunku do oczekiwań będą rozpatrywane wyłącznie w wypadku wykonania uprzednio wydruku próbnego. Wydruk próbny musi być wykonany w tej samej technologii i na takim samym podłożu jak docelowy nakład i podpisany przez Klienta.
6.5 Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
6.6 Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
6.7 Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych
W przypadku rozpatrywania reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.
6.8 Odpowiedzialność Drukarni związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego za daną umowę. Drukarnia ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.
6.9 Materiały wykorzystane we wzorniku papierów i materiałów do druku wielkoformatowego Drukarni są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku zamówień . Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
6.10 Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich.
6.11 Zgłoszenie reklamacyjne nie obejmuje zwrotu zapłaty za usługę skanowania dokumentów.

6.12Klient traci uprawnienia wynikające z rękojmi w razie:

dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki towaru we własnym zakresie albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej,

korzystania z towaru bądź jego przechowywania niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami,

dokonania montażu towaru niezgodnie z instrukcją,

Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź wymiany Towaru.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny sprzedaży Towaru.

Prawa autorskie
7. Akceptacja przedmiotowego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Zleceniodawcę o posiadaniu praw do wszystkich dostarczonych materiałów i plików.
7.1 W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w toku realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca. Zleceniodawca zwalnia Drukarnię ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw. Dodatkowo Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Drukarni wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę z tytułu naruszenia wyżej wskazanych praw osób trzecich.
7.2 Wykonane przez Drukarnię , na rzecz Klienta projekty są własnością Zleceniobiorcy i bez jego zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie autorskiej.
Postanowienia końcowe

8. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przedmiotowego regulaminu, oraz, że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.